Terms and Conditions ReFuel Sport and Massage Therapy

Kindly review our Terms and Conditions below before scheduling an appointment. By booking and attending a treatment/massage, it is taken as proof that you have read, understood and agreed by the Terms and Conditions as laid out here.

 1. Initial Consultation
  1. At the first appointment we will have a short intake conversation. All information will be considered strictly confidential and will not be shared with third parties. Clients must complete a consultation form prior to their first treatment/massage and will receive up to 10 minutes consultation for free in addition to their treatment/massage.
  2. Please mention before the treatment/massage if we should be aware of health issues, medical or psychological records or other issues that may be of importance. Treatments will only be conducted if ReFuel Sport and Massage Therapy deems the treatment/massage safe for the client to receive.
  3. If you are under medical treatment and/or use medicine of any kind, please always negotiate with your doctor if you are allowed to receive a treatment/massage. In cases of doubt about a contraindication it is possible that a treatment/massage may be waived.
 2. Payment
  1. Currently, ReFuel Sport and Massage Therapy accepts payment in cash or via pin machine.
  2. Invoices for cancellation fee will be sent to clients who fail to give cancellation notice within the 24 hour timeframe.
  3. Invoices for the cancellation fee must be paid within 14 days of the issue date.
 3. Cancellation Policy
  1. A booking is confirmed once ReFuel Sport and Massage Therapy and the client have both agreed to a date, time, duration and location for a treatment.
  2. If a cancellation is made more than 24 hours before a treatment/massage, the client will not be charged.
  3. Failing to give cancellation notice within the 24 hour timeframe will result in the full treatment cost as cancellation fee being charged to you.
  4. The cancellation fee must be paid within 14 days of the cancellation.
 4. Liability
  1. ReFuel Sport and Massage Therapy massage and other similar body-work treatments are therapeutic in nature and are NOT a substitute for medical examination or medical care.
  2. Any therapy or treatment given by ReFuel Sport and Massage Therapy should not be used in place of conventional medical care. Always consult your doctor or healthcare professional for medical attention and advice. ReFuel Sport and Massage Therapy is not a qualified general medical practice and any views or opinions expressed on topics outside of our acknowledged training should be treated purely as that and must not be acted upon before consulting your own doctor or healthcare professional.
  3. ReFuel Sport and Massage Therapy is not liable for any injury or injuries that the client may incur during or as a result of a treatment/massage. Also, ReFuel Sport and Massage Therapy is not liable for damage to and/or loss of personal property for any reason arising during the massage.
  4. ReFuel Sport and Massage Therapy business, or anyone acting on its behalf do not assume or accept responsibility for a clients' healthcare needs. Any therapies you may undertake are done so voluntarily by you on the understanding that you have read and abide by the Terms and Conditions as set out above.

Algemene Voorwaarden ReFuel Sport en Massage Therapie

Gelieve onze Algemene Voorwaarden hieronder te beoordelen voor het plannen van een afspraak. Bij het boeken en bijwonen van een behandeling/massage, wordt het als bewijs genomen dat u de voorwaarden zoals beschreven heeft waargenomen, begrepen en met het beneden staande akkoord gaat.

 1. Anamnese
  1. Bij de eerste afspraak houden wij een kort vraag gesprek. Alle informatie wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en wordt niet gedeeld met derde partijen. Cliënten dienen voorafgaand aan hun eerste behandeling/massage een anamneseformulier te krijgen en in te vullen. Dit word dan gratis in tien minuten besproken en in kaart gebracht.
  2. Meld u alstublieft voor de behandeling of wij op de hoogte moeten zijn van gezondheidsproblemen, medische of psychische problematiek die van belang kunnen zijn voor de behandeling. De behandeling wordt dan gegeven als ReFuel Sport en Massage Therapie dit veilig acht.
  3. Als u onder medische behandeling bent en/of gebruik maakt van een geneesmiddel, raadpleeg dan altijd uw arts of u een behandeling/massage kunt krijgen. In geval van twijfel over een contra-indicatie is het mogelijk dat er van een behandeling/massage wordt afgezien.
 2. Betaling
  1. ReFuel Sport en Massage Therapy accepteert momenteel betaling in contanten of via pin machine.
  2. Facturen voor de annulering zal worden verstuurd naar clienten die het niet lukken in 24 uur alvorens de behandeling te annuleren.
  3. Facturen voor de annulering moet binnen 14 dagen na de datum van uitgifte worden betaald.
 3. Annuleringsbeleid
  1. Het boeken word bevestigd als er een datum, duratie, tijd en locatie is afgesproken door de client en ReFuel Sport en Massage Therapie.
  2. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd dit is kosteloos.
  3. Annuleert u te laat (binnen 24 uur voor uw afspraak), op de behandel dag zelf of komt u niet opdagen dan zijn wij helaas genoodzaakt de behandelprijs volledig aan u door te belasten. U ontvangt hiervan dan een separate factuur. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch.
  4. Facturen voor de annulering moet binnen 14 dagen na de datum van uitgifte worden betaald
 4. Aansprakelijkheid
  1. ReFuel Sport en Massage Therapie massage en ander lichaamswerk gerelateerde behandelingen zijn therapeutische in aard en zijn geen vervanging voor medische onderzoek of medische zorg.
  2. Elke therapie of behandeling die wordt gegeven door ReFuel Sport en Massage Therapie mag niet in plaats van conventionele medische zorg worden gebruikt. Raadpleeg altijd uw arts of zorgverlener voor medische hulp en advies. ReFuel Sport- en Massage Therapie is geen gekwalificeerde algemene medische praktijk en elke mening of opinie uitgedrukt in onderwerpen die buiten onze erkende training zijn, dienen als zodanig te worden behandeld en moet niet worden gehandeld voordat u uw eigen arts of zorgverlener raadpleegt.
  3. ReFuel Sport en Massage Therapie is niet aansprakelijk voor letsel of verwondingen die de klant tijdens of als gevolg van een behandeling/massage kan veroorzaken. Ook is ReFuel Sport en Massage Therapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke goederen om welke reden ook dan ook tijdens de behandeling/massage.
  4. ReFuel Sport en Massage Therapie, of iemand die namens hem optreedt, neem niet aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor medische behoeften van een client in de gezondheidszorg. Eventuele therapieën waar u vrijwillig in deelneemt is gedaan met het begrip dat u de Algemene Voorwaarden zoals hierboven beschreven heeft waargenomen, begrepen en akkoord gaat.